Nieuwe activiteiten, projecten en initiatieven ontstaan veelal als zich daartoe een noodzaak aandient. Of deze concreet gestalte krijgt is afhankelijk of de betrokkene de bereidheid en het vermogen heeft om gehoor te geven aan de impuls die vaak op een onverwachts moment ontstaat. Dat is een essentiële voorwaarde. Dat gebeurde ook begin jaren vijftig toen wijlen broeders geconfronteerd werd met de noden van zijn lichamelijk gehandicapte zoon. Daarmee werd de basis gelegd voor de oprichting van Stichting Teknophilos, welke in 1953 van start is gegaan. Teknophilos komt uit het Grieks en betekent ‘kindervriend’.

Bestuur

Zonder dat ik hem veel vragen hoeft te stellen steekt Lex, in zijn stijlvol ingerichte kantooromgeving, van wal en geeft een vlammend betoog over ‘zijn’ Stichting. Inmiddels is hij nu ruim 4 jaar voorzitter van het bestuur. Vanaf de oprichting van Teknophilos wordt de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester uitgeoefend door een broeder van de achtbare loge CVA. In deze loge is destijds het initiatief genomen tot oprichting van deze stichting. Verder is iedere loge van ‘Groot Amsterdam’ in het bestuur vertegenwoordigd. In de tijd dat hij benaderd werd bestond er een redelijke mate ‘van rust’ in het bestuur. Dat nodigde uit tot de vraag: gaan we er nieuw leven in blazen of is het beter om te stoppen? Unaniem koos men voor het eerste en men ging met vernieuwde krachten voortvarend aan het werk. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Zij werken vanuit de overtuiging dit als Vrijmetselaren te moeten doen.

Doelstelling

Stichting Teknophilos verstrekt hulp aan jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking en aan hun ouders / verzorgers die hen vertegenwoordigen. Daarnaast ondersteunt Teknophilos andere personen en instellingen die voor hulp in aanmerking komen. In dat verband heeft het bestuur sinds jaren contact met Scouting ‘De Teil’. Zij spant zich in voor de zelfde doelgroep en hou-den hun bijeenkomsten in het Amsterdamse bos. Om voldoende bekend te blijven met vragen in ‘het veld’, worden er regelmatig bezoeken afgelegd aan organisaties en instellingen die zich voor de zelfde doelgroep inspannen. Teknophilos is met name actief in de regio Amsterdam en omstreken.

Werkwijze

Teknophilos ontvangt giften van vrijmetselaren, loges, verenigingen en andere stichtingen. Ook ontvangt zij soms financiële middelen uit legaten. Jaarlijks heeft zij 15 á 20 duizend Euro te besteden. Dit is niet echt heel veel, maar genoeg voor ‘wat suiker in de pap’. Tot op heden bestaat er een ‘natuurlijke balans’ tussen het aantal aanvragen en wat er jaarlijks uitgegeven kan worden. De meeste aanvragen komen binnen van de Stichting MEE. Een organisatie die zich inspant voor mensen die behoren tot de doelgroep van Teknophilos.
Een aanvraag voor hulp wordt altijd behandeld door twee leden van het bestuur. Om willekeur te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een checklist. Daarbij worden de andere bestuursleden ook altijd van de aanvraag in kennis gesteld. De besluitvorming vindt plaats in het bestuur, wat ongeveer 5 keer per vergadert. Het maximaal te vergeven bedrag is ongeveer € 500. Dit wordt nooit cash uitbetaald maar gebeurt doordat Teknophilos de rekeningen betaalt aan de leveranciers. Hiermee houdt zij controle over de bestedingen van de giften. Indien de aanvraag niet past binnen de doelstelling van de stichting wordt geprobeerd de aanvrager op een andere manier te ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met andere Stichting. Het zelfde geldt voor wanneer een aanvraag het maximumbedrag sterk overschrijdt.

Verantwoording

Voor haar handel en wandel legt Teknophilos verantwoording af middels een nieuwsbrief. Deze wordt verstrekt aan de secretaris van iedere loge die zorg draagt voor verspreiding in zijn loge. Verder is deze op de website te lezen. Voor meer informatie over Teknophilos zie: www.teknophilos.nl. Bankrekening 5011111.

 

Interview: Nico Sjerps